• Viladecans en Comú denuncia que la proposta és una fugida cap endavant per sortir del pas davant el requeriment de la Comissió Europea per protegir el Delta, i en cap cas demostra una voluntat de resoldre els problemes compartits dels espais naturals i la zona agrícola
  • Viladecans en Comú reclama una diagnosi i una avaluació global dels impactes sobre el territori de les diferents infraestructures per tal d’implementar noves actuacions i fer front amb garanties a la situació actual del delta del Llobregat

Viladecans (8 de maig del 2021) – Viladecans en Comú rebutja la proposta del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya en relació al requeriment de la Comissió Europea per protegir el Delta del Llobregat, ja que no aborda els problemes i les necessitats reals d’aquest indret, on conviuen la zona agrícola i els espais naturals. 

La Generalitat proposa una ampliació de la Xarxa Natura 2000 sobre alguns espais agrícoles, sense cap mesura associada d’inversió, gestió, regulació ni governança. Des de Viladecans en Comú considerem que és una fugida cap endavant per sortir del pas i en cap cas demostra una voluntat real de resoldre els problemes. En aquest sentit, els comuns de Viladecans consideren totalment inacceptable que els problemes dels espais naturals es resolguin restant espais a la zona agrícola o a l’inrevés. Qualsevol proposta ha de ser integradora dels espais agrícoles i naturals amb la clara voluntat estratègica de protegir-los i afavorir un futur clar per a l’activitat econòmica de l’agricultura i per a la conservació de la biodiversitat i del valor dels espais naturals. 

No és només un problema dels municipis afectats. El valor dels espais agrícoles i de les zones naturals del delta del Llobregat és indiscutible en l’àrea metropolitana de Barcelona però han estat constantment maltractats per les grans infraestructures, sigui el port, l’aeroport o les xarxes viàries i ferroviàries, que han impactat sobre un ecosistema deltaic fràgil i complex.  

“Una resolució administrativa i un canvi de línies i qualificacions no pot resoldre el deteriorament dels hàbitats naturals i de les espècies d’ocells que pretenia evitar la creació de la Xarxa Natura 2000. Els plànols ho aguanten tot però el territori no és un full en blanc. És viu, amb problemes sense resoldre, acumulats i agreujats dècada rere dècada”, afirma la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat a l’Ajuntament de Viladecans i regidora per Viladecans en Comú, Encarna García.

Abans de proposar un remei a un ecosistema malalt, cal diagnosticar la causa de la malaltia. Donem ple suport a la demanda dels alcaldes del delta d’allò que és evident des de fa dècades, una avaluació de l’impacte acumulat del desenvolupament del Pla del Delta de 1994 en els espais naturals i la zona agrícola i les inversions i les compensacions imprescindibles per corregir-los”, reclama la regidora dels comuns.

En concret, Viladecans en Comú exigeix els següents plans integrats de la zona natural i agrícola del delta:

  • Pla de regulació dels usos de les diferents zones
  • Pla d’inversions 
  • Pla de gestió
  • Proposta de governança

Així mateix, des de Viladecans en Comú entenen que per redreçar el deteriorament progressiu dels hàbitats naturals és imprescindible :

  • La recuperació de pinedes litorals, de zones de duna i rereduna, restauració de zones humides i de boscos de ribera, entre d’altres.
  • La restauració del corredor Can Sabadell, integració de la Riera de Sant Climent,  adequació de nous connectors, entre d’altres.
  • La gestió integral del cicle de l’aigua.
  • La investigació i millora del coneixement sobre la restauració ecològica

La CE demana mitigar l’impacte ambiental a la zona de les grans infraestructures

L’advertència de la Comissió Europea (CE) es basa en la Directiva d’hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell). Segons la Comissió Europea, l’Estat espanyol presenta dèficits en el compliment de la directiva, que hauria de corregir per donar-hi compliment. També recorda que el Pacte verd europeu i l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat recullen diversos compromisos en aquest sentit, que també han d’orientar les polítiques dels estats.

Segons la CE, les autoritats espanyoles no han complert fins ara de manera suficient els compromisos de mitigació i compensació front a l’impacte de les infraestructures de la zona, com ara l’adopció i aplicació d’un Pla especial per a la protecció de les àrees naturals i el paisatge del delta del Llobregat o l’ampliació de la zona de protecció especial a fi de salvaguardar els territoris més adients per a la conservació d’aus.

Please follow and like us: